Welkom grensarbeiders, Nederbelgen, expats, ...
Grensarbeiders ...
Wie aan de ene kant van de Nederlands-Belgische grens woont, en aan de andere kant van die grens werkzaamheden in loondienst verricht bij een werkgever, wordt aangemerkt als 'grensarbeider' en heeft meteen ook heel wat voordelen bij de effectieve registratie bij het Nederlands-Belgisch Centrum.


... en andere belanghebbenden

Het actieterrein van het Nederlands-Belgisch Centrum en de Stichting grensarbeid omvat vanzelfsprekend ook de meer specifieke situaties van de zogenaamde Nederlands-Belgische salary-splitters, kaderleden, expats met 30%-regeling, sportbeoefenaars, artiesten, internationale transportwerknemers, luchtvaartpersoneel, freelancers, ondernemers, dubbelgepensioneerden, Nederbelgen, enz...

De Stichting grensarbeid is dus zonder meer dé exclusieve belangenorganisatie van en voor alle grensoverschrijdend actieve en postactieve grensoverschrijdende werknemers en ondernemers.


Gerichte belangenbehartiging

Opgericht in 1999 groeide de organisatie bijzonder snel uit tot een begrip, waarbij inmiddels heel wat participerende leden genieten van de resultaten van de op meerdere terreinen geleverde inspanningen.

Tussen Nederland en België vindt overigens behoorlijk wat grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit plaats. Hoewel de pendel niet gelijk is verdeeld, biedt werken over de grens zowel vanuit Nederland naar België, als vanuit België naar Nederland, vaak interessante loopbaanmogelijkheden voor inmiddels zowat 50.000 mannen en vrouwen.

België kent van oudsher een belangrijke uitstroom van werknemers naar Nederland. In hoofdzaak is dit te verklaren aan de hand van de grote aanzuigende werking van de Nederlandse bedrijven, alsook van de sectoren gezondheidszorg en onderwijs. Daar komt bij dat sedert de inwerkingtreding van een nieuw belastingverdrag in 2003 en eerder ook al door wijzigingen in de interne Nederlandse belastingwetgeving, het steeds interessanter lijkt te worden om wonen in België te combineren met werken in Nederland. Dat ontdekken overigens ook steeds meer Nederlanders, die in toenemende mate de Nederlandse woning verlaten om in België te gaan wonen. Zij combineren wonen in het bourgondische België met het fiscaal aantrekkelijke werken in Nederland. In totaal pendelen momenteel naar schatting ca. 45.000 werknemers/ondernemers dagelijks van België naar Nederland.

In tegenovergestelde richting pendelen dagelijks naar schatting ca. 5.000 werknemers/ondernemers van Nederland naar België. Waarom deze groep aanmerkelijk kleiner in aantal is kent uiteenlopende verklaringen. Hoewel vaak wordt beweerd dat werken in België minder aantrekkelijk zou zijn dan werken in Nederland, kan deze stelling niet worden veralgemeend. De Stichting grensarbeid bereikte immers de afgelopen jaren zowel voor Belgische als voor Nederlandse grensarbeiders belangrijke verbeteringen op het terrein van de fiscaliteit, de sociale verzekeringen, de pensioenen, enzovoorts...

Wie overweegt grensoverschrijdend aan de slag te gaan, wordt vanzelfsprekend geconfronteerd met heel wat nieuwe aspecten. Hierbij moeten doorgaans uiteenlopende formaliteiten worden vervuld, teneinde te voorkomen dat problemen zouden ontstaan op het terrein van de fiscaliteit, sociale verzekeringsrechten, ziektekosten, pensioenen, enzovoorts. Het is voor alle (kandidaat) pendelaars dan ook interessant aan te sluiten bij de organsatie van en voor grensarbeiders. Het versterkt niet alleen de (onderhandelings)positie van de Stichting grensarbeid ten overstaan van een vaak weerbarstige overheid, het lidmaatschap biedt ook tal van aantrekkelijke voordelen.


Persoonlijke begeleiding

Leden van de Stichting grensarbeid ontvangen een persoonlijk registratie- en dossiernummer bij het Nederlands-Belgisch Centrum op basis waarvan ze steeds terechtkunnen voor advies via de telefonische helpdesk of de webservice. Tevens ontvangen de leden diverse interessante brochures en een handige verzamelmap waarin de tweewekelijkse nieuwsbrieven kunnen worden bewaard. Daarenboven kunnen ze ook rechtstreeks terecht bij het Nederlands-Belgisch Centrum voor individuele begeleiding op tal van terreinen en genieten daarbij meteen van zeer aantrekkelijke kortingen die kunnen oplopen tot 25%.


Actieterrein

Vooreerst kunnen Nederlands-Belgische pendelaars rekenen op een uitgebreide collectieve belangenbehartiging. Dit is handig, aangezien regelmatig zowel in België als in Nederland, nationale wetswijzigingen worden doorgevoerd waarbij doorgaans onvoldoende rekening wordt gehouden met de positie van werknemers/ondernemers die afhankelijk zijn van transnationale regelingen. Zo kan bijvoorbeeld een nationale wetswijziging goed of neutraal uitwerken voor mensen die zowel in dat land wonen als werken, maar nadelige effecten hebben op de positie van grensoverschrijdend actieven en/of postactieven. Zowel Nederland als België hebben op dit vlak geen al te beste reputatie. Eerst sedert het actief worden van de Stichting grensarbeid wordt langzaam maar zeker meer rekening gehouden met de positie van wie grensoverschrijdend actief is of was. Een groeiend aantal politici hebben inmiddels oog voor de positie van onze doelgroep.

De Stichting grensarbeid heeft onder meer succesvol gepleit voor het instellen van Nederlandse, Belgische en Europese adviescommissies waarin de positie van pendelaars wordt opgevolgd. Vanzelfsprekend maakt de belangenorganisatie actief deel uit van deze adviescommissies. Daarnaast worden adviezen verstrekt aan individuele Nederlandse en Belgische politici. Zonder de ideologisch onafhankelijke positie van de Stichting grensarbeid uit het oog te verliezen, zijn de afgelopen jaren nauwe banden gegroeid met een aantal Nederlandse, Belgische en Europese parlementsleden.

Waar via politieke contacten niet op alle terreinen op korte termijn vooruitgang kan worden geboekt, bewandelt de Stichting grensarbeid eveneens de weg van de collectieve juridische (proef)procedures. Zo heeft het Hof van Justitie van de EU reeds in meerdere grensarbeiderkwesties arresten gewezen, waardoor Nederland en België werden gedwongen nationale regelgeving aan te passen aan de toenemende internationale context.


Nieuwsbrieven en infoavond(en)

De leden van de Stichting grensarbeid ontvangen tweewekelijks de interessante Nederland-België nieuwsbrief. Hierin worden actuele én algemene thema's, die betrekking hebben op de positie van wie grensoverschrijdend inkomen geniet, nader belicht. Tevens kunnen de leden terecht op de thematische infoavond(en), waarop tal van deskundige gastsprekers aan bod komen.


Vraagbaak en verwijzing

De leden van de Stichting grensarbeid kunnen via de webservice en telefonische helpdesk terecht met algemene vragen omtrent wetgeving die van toepassing is in hun specifieke positie. Alvorens de (algemene) vragen kunnen worden beantwoord, is het van belang dat de Stichting grensarbeid zoveel mogelijk achtergrondinformatie heeft over de positie van de betrokkene. Immers doorgaans zijn geen twee posities met elkaar vergelijkbaar. In die zin is het dan ook van belang steeds het lid- of dossiernummer te vermelden bij alle correspondentie.

Daarenboven kunnen de leden tegen aantrekkelijke tarieven terecht voor uitgebreider individuele begeleiding bij het Nederlands-Belgisch Centrum. Hierbij zij dan onder meer gedacht aan actieve persoonlijke begeleiding in geval van ontslag, pensionering, arbeidsongeschiktheid, of in het kader van de fiscale aangiftebegeleiding.


nederland-belgië nieuwsbrieven
14-11-2015
Editie 2015/09
05-10-2015
Editie 2015/08
29-08-2015
Editie 2015/07
18-07-2015
Editie 2015/06
14-06-2015
Editie 2015/05
02-05-2015
Editie 2015/04
21-03-2015
Editie 2015/03
14-02-2015
Editie 2015/02
29-12-2014
Editie 2015/01
04-11-2014
Editie 2014/10
05-10-2014
Editie 2014/09
07-09-2014
Editie 2014/08
26-07-2014
Editie 2014/07
15-06-2014
Editie 2014/06
04-05-2014
Editie 2014/05
06-04-2014
Editie 2014/04
10-03-2014
Editie 2014/03
08-02-2014
Editie 2014/02
12-01-2014
Editie 2014/01
15-12-2013
Editie 2013/11
10-11-2013
Editie 2013/10
06-10-2013
Editie 2013/09
09-09-2013
Editie 2013/08
13-08-2013
Editie 2013/07
22-06-2013
Editie 2013/06
01-06-2013
Editie 2013/05
20-04-2013
Editie 2012/04
24-03-2013
Editie 2013/03
24-02-2013
Editie 2013/02
26-01-2013
Editie 2013/01
30-12-2012
Editie 2012/15
01-12-2012
Editie 2012/14
20-10-2012
Editie 2012/13
06-10-2012
Editie 2012/12
08-09-2012
Editie 2012/11
12-07-2012
Editie 2012/10
17-06-2012
Editie 2012/09
27-05-2012
Editie 2012/08
05-05-2012
Editie 2012/07
22-04-2012
Editie 2012/06
blader   previous next first    


(c) 1 December 2015